Podmienky

1. Aká je téma súťaže návrhov?

V januári 2012 uplynie 10 rokov od zavedenia eurobankoviek a euromincí, kedy sa euro stalo pre občanov fyzickou realitou. Sedemnásť členských štátov eurozóny oslávi toto výročie vydaním pamätnej obehovej mince, ktorá bude mať na národnej strane spoločný motív. Minca bude vydaná začiatkom roka 2012.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN) organizuje súťaž, z ktorej vzíde tento dizajn.

2. Požiadavky na motív a technické špecifikácie

Požiadavky na motív

Návrh musí symbolicky alebo inak vyjadrovať jednotnú menu a jej prínosy, prípadne niektorý z jej aspektov. Môže ho sprevádzať stručný vysvetľujúci text v rozsahu najviac 300 znakov.

Celý motív musí byť umiestnený vo vnútornom žltom kruhu vzoru šablóny, ktorý nájdete na tejto internetovej stránke. Žiadna časť motívu nesmie presahovať do vonkajšieho kruhu s 12 európskymi hviezdami.

V motíve musí ostať voľné miesto na doplnenie „vydávajúcej krajiny“, ako je uvedené na obrázku na stránke Načítať motív. Tento priestor však môžete umiestniť aj pozdĺž vonkajšej hranice vnútorného kruhu. Každý vydávajúci štát v tomto priestore vyznačí názov vydávajúceho členského štátu alebo jeho skratku vo vybranom jazyku, prípadne jazykoch.

Motív musí obsahovať nápis „2002 – 2012“, ktorý môžete umiestniť kamkoľvek vo vnútornom kruhu.

Motív nesmie obsahovať názov jednotnej meny (to znamená slovo „euro“ alebo podobné slovo) ani žiadny iný text. Nesmie obsahovať ani označenie nominálnej hodnoty mince. Je však možné použiť symbol eura. 

Do motívu nesmiete vložiť svoje iniciály. Iniciály víťaza vloží mincovňa, ktorá bude mince raziť po zvolení víťazného motívu.

Je potrebné mať na pamäti, že motív na skutočnej minci bude trojrozmerný, v prípade potreby preto môžete naznačiť vyvýšený vzor.

Technické špecifikácie

Motív musí spĺňať nasledujúce technické špecifikácie:

Formát súboru: JPEG

Farba: Stupnica šedej, len čierna, biela a žltá.

Ak na kresbu do šablóny mince používate počítačový program, odporúčame dodržať nasledujúce podrobnejšie, ale nepovinné technické špecifikácie:

RGB: Šedá, čierna, biela a žltá 254/210/62.

CMYK: Šedá, čierna, biela a žltá 1/16/86/0.4

Sklon: podľa potreby.

3. Kto sa môže zúčastniť?

Návrhy motívov môžu predložiť občania členských štátov EÚ, kde sa ako mena používa euro, ktorí budú mať ku koncu roka 2011 najmenej 12 rokov.

Návrhy nesmú predkladať pracovníci zapojení do kontroly a predbežného výberu motívov ani ich rodinní príslušníci. To zahŕňa zamestnancov agentúry Tipik Consortium a ich rodinných príslušníkov, zamestnancov generálneho riaditeľstva GR ECFIN.A5 a GR ECFIN.E3 a ich rodinných príslušníkov, ako aj všetkých členov poroty rozhodujúcej o predbežnom výbere a ich rodinných príslušníkov.

4. Ako sa možno zúčastniť?

Návrh motívu môžete poslať prostredníctvom tejto internetovej stránky počas lehoty na podávanie návrhov (ďalšie podrobnosti nájdete v časti Kalendár). Môžete poslať len jeden návrh.

Návrhy motívov sa môžu posielať len v elektronickom formáte načítaním prostredníctvom tejto internetovej stránky. Návrhy motívov predložené iným spôsobom alebo v rozpore s týmito podmienkami nebudú akceptované.

5. Ako sa vyberie víťazný motív?

Prvú kontrolu vykoná agentúra Tipik Consortium a schváli ju generálne riaditeľstvo GR ECFIN s cieľom eliminovať motívy v rozpore s podmienkami.

Druhú kontrolu vykonajú spoločne traja zamestnanci generálneho riaditeľstva GR ECFIN. Každý z nich oznámkuje návrhy podľa nasledujúcich kritérií, na základe čoho sa vyberie 200 najlepších návrhov.

Odborná porota zložená z dvoch profesionálnych dizajnérov/umelcov, zástupcu podvýboru pre euromince (ECSC) Hospodárskeho a finančného výboru, zástupcu pracovnej skupiny riaditeľov mincovní (MDWG) a jedného zástupcu generálneho riaditeľstva GR ECFIN predbežne vyberie päť motívov na základe nasledujúcich kritérií. Päť predbežne vybraných motívov sa zverejní na tejto internetovej stránke v časti Hlasovanie.

Víťazný motív vyberú občania a/alebo rezidenti eurozóny (ak teda chcete hlasovať, musíte byť občanom členského štátu EÚ, v ktorom sa ako mena používa euro, alebo v takom štáte musíte bývať) bez vekového obmedzenia prostredníctvom hlasovania na tejto internetovej stránke. Každá osoba môže hlasovať iba raz.

Kritériá pre druhú kontrolu a predbežný výber:

Relevantnosť

-    Motív má symbolicky alebo inak vyjadrovať jednotnú menu a jej prínosy, prípadne niektorý z jej aspektov.

Vizuálny dojem

-    Estetické stvárnenie a kreatívnosť motívu.

Vhodnosť motívu na použitie na eurominciach

-    Motív musí rešpektovať integritu meny a nesmie poškodiť ani narušiť obraz eura.

-    Motív musí byť vhodný na prenesenie na euromincu.

6. Kedy bude zvolený víťaz

Porota vyhlási autora víťazného návrhu 30. júna 2011. Podrobnejšie informácie o termínoch podávania návrhov a výberovom konaní nájdete v časti Kalendár.

7. Aká je cena?

Autor víťazného motívu, ako aj jeden hlasujúci vybraný náhodne spomedzi tých, ktorí hlasovali za víťazný návrh, získajú hodnotnú kolekciu zberateľských euromincí.

8. Autorské práva a použitie motívov

Pri predložení návrhu by ste si mali byť vedomí toho, že ak vyhráte súťaž, budete musieť uzavrieť s Európskou komisiou dohodu, ktorou jej neodvolateľne udelíte všetky práva na víťazný motív. To zahŕňa všetky druhy použitia na akomkoľvek médiu a najmä súhlas s razením mincí nesúcich tento motív.

Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto súťaže a so skutočnosťou, že ak vyhráte súťaž, nebudete viac vlastniť motív ani nebudete mať možnosť kontrolovať jeho použitie, nemali by ste sa tejto súťaže zúčastniť ani predkladať váš motív.

Každý motív vrátane víťazného motívu, u ktorého sa zistí, že bol skopírovaný z iného zdroja, bude okamžite vylúčený zo súťaže a Komisia si v tomto smere úplne vyhradzuje právo vo vzťahu k navrhovateľovi, ktorý motív predložil.

Zaslané motívy sa nevracajú.

Predkladaný motív, musí byť vaším vlastným dielom a nie dielom inej osoby, a nesmie byť skopírovaný zo žiadneho iného zdroja alebo práce inej osoby.

Až do vyhlásenia víťazných motívov nesmiete zverejňovať, že ste autorom motívu, ktorý predkladáte. Vezmite na vedomie, že nerešpektovanie tohto záväzku môže mať za následok vylúčenie vášho motívu zo súťaže.

Predložením návrhu súhlasíte s možnosťou určitých úprav s cieľom prispôsobiť motív na prenesenie na hromadne vyrábané mince určené do obehu.

Tvorca víťazného motívu bude vyzvaný, aby poskytol svoje iniciály na účely vloženia do motívu. Iniciály do motívu vloží mincovňa raziaca mince.

9. Zodpovednosť

Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za zrušenie, odloženie alebo zmenu súťaže v dôsledku nepredvídaných okolností, ani nenesú zodpovednosť za žiadnu krádež, stratu, oneskorenie alebo poškodenie počas prenosu motívov. Termíny uvedené v týchto pravidlách sa navyše môžu zmeniť z organizačných príčin alebo pre nepredvídané okolnosti.

10. Prijatie pravidiel

Účasťou na súťaži sa predpokladá úplné prijatie týchto pravidiel.

11. Ochrana údajov

Nasleduje dôležité oznámenie o ochrane osobných údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ochrana údajov.